[hoofdpagina]

Beleidsplan van de Stichting Literatuursite Meander
voor de periode 2007 tot en met 2010


Doelstelling van de stichting
Het doel van de Stichting Literatuursite Meander is: literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek en een podium te vormen voor aankomende auteurs, daarbij voornamelijk gebruik makend van de mogelijkheden van internet.

Werkzaamheden en plannen van de stichting
De activiteiten van de Stichting Literatuursite Meander zullen zich blijven concentreren rondom de website Meander en het via e-mail verspreide Meander Magazine. Daarnaast wordt maandelijks per e-mail 'Meander Klassiekers' verspreid met daarin een analyse van een modern gedicht.

Incidenteel kan de stichting zich ook bezighouden met het (mede) uitgeven van literaire publicaties op papier of het (mede) organiseren van andere literaire activiteiten. Deze activiteiten dienen zoveel mogelijk kostenneutraal te zijn.

Voor Meander en Meander Magazine (verder samen aangeduid als Meander) beogen we een lezerspubliek met een brede algemene ontwikkeling die niet exclusief op literatuur gericht is. Hiermee onderscheidt Meander zich enerzijds van die sites en tijdschriften die zich vooral richten op een klein, hevig in literatuur geïnteresseerd publiek, en anderzijds op sites die er vooral op een podium willen bieden voor amateurschrijvers en dichters.
De inhoud van Meander zal voor het grootste deel gewijd blijven aan poëzie.

Meander biedt schrijftalent een publicatiemogelijkheid in het Meander Magazine en op de website, waarbij tevens gereageerd kan worden op het geschrevene. Per maand sturen ruim honderd auteurs kopij in. De redactie maakt hieruit een kritische keuze. Auteurs van wie werk wordt geplaatst, krijgen een eigen pagina voor een profiel.
In de periode 2007-2010 willen we ons vooral richten op een verdere verbetering van de kwaliteit van de inhoud van Meander.

Daarnaast willen we in deze periode een aantal poëziewedstrijden organiseren en verder, zoveel als haalbaar, blijven meedoen aan nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en/of op internet.

Medewerkers
Meander breidt regelmatig de redactie uit door een oproep te lanceren voor nieuwe medewerkers. Om de betrokkenheid van de redactieleden te optimaliseren, organiseert Meander minstens één keer per jaar een bijeenkomst voor de redactieleden.

Promotie
Meander heeft een goede naam in de literaire wereld, maar is bij het grote publiek nog niet algemeen bekend. We willen in deze beleidsperiode onderzoeken of er interesse is voor onze e-mailuitgaven Meander Magazine en de Klassiekers bij bibliotheken, schoolgemeenschappen, literaire organisaties, schrijfgroepen en dergelijke.

Financiën
Het bestuur van de stichting en de redactie van Meander vragen zich af of de door ons gewenste (verbetering van de) kwaliteit valt te bereiken met de huidige financiële middelen.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de recensierubriek. Sommige andere websites krijgen inmiddels (tijdelijk) subsidie en kunnen hun recensenten betalen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de betere recensenten op den duur niet meer gratis voor Meander willen werken.
Voor de rubriek Interviews zouden we ruimer de beschikking moeten hebben over geld voor de reiskosten die interviews met meebrengen als ze niet per e-mail of telefoon kunnen worden afgenomen.
Een site als Meander stelt nogal wat eisen aan de webhosting. Die eisen zijn niet helemaal in overeenstemming met wat we voor de webhosting kunnen betalen. Ook hiervoor is dus meer geld nodig.
De noodzakelijke promotie van Meander brengt ook kosten met zich mee.
Voor Poëziewedstrijden zouden we genoeg geld moeten hebben om aantrekkelijke prijzen te kunnen bieden.
Alle medewerkers van Meander werken vrijwillig en in de praktijk declareert een groot deel niet alle door hen gemaakte onkosten. Dit is een situatie die op de lange duur onwenselijk is.

Samenwerking
De stichting zal er, nog meer dan in het verleden, naar streven samen te werken met andere organisaties of personen, die een soortgelijke of verwante doelstelling hebben.

Verwerven financiële middelen
De nodige financiële middelen zullen we in de periode ... trachten te verwerven door middel van:
- Bijdragen van donateurs.
- Losse giften van lezers.
- Advertenties in Meander.
- Sponsors.
- Subsidieverstrekkers.
Omdat in de voorgaande jaren is gebleken dat de drie eerstgenoemde middelen slechts in beperkte mate voor inkomsten zorgen, zullen we ons in de komende periode vooral moeten richten op het vinden van sponsors en subsidieverstrekkers. Het probleem met subsidies is echter dat die vrijwel altijd alleen worden gegeven voor eenmalige projecten en dus niet voor voortgaande projecten zoals Meander. Er bestaat weliswaar een subsidie voor literaire tijdschriften, maar die wordt vooralsnog alleen verstrekt aan papieren tijdschriften.
In de komende periode zullen we nader onderzoek doen naar de mogelijkheid subsidie te krijgen.

Reserve
De stichting tracht ernaar een financiële reserve te handhaven die gelijk is aan de te verwachten uitgaven in een periode van twee jaar.

Ontbinding van de stichting
Bij een onverhoopte ontbinding van de stichting zullen we een eventueel batig saldo schenken aan een organisatie die een doelstelling heeft die vergelijkbaar is met de onze.